Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair ofsentences in the following questions from 43 to 44: It isn't just that the level of education of this school is high. It's that it's also been consistentfor years.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions from 43 to 44:
 It isn't just that the level of education of this school is high. It's that it's also been consistent for years. 

  1. It isn‟t fair to deny that this school is successful, as it has had the same high standards for many years now. 

  2. The standard of education is not high in this school, but at least all the students are at the same.

  3. The level of education in this school, which is usually quite high, shows only slight variations from year to 
    year.

  4. Not only are the standards of education good in this school, but it has maintained those standards over the 
    years.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.Not only are the standards of education good in this school, but it has maintained those standards over theyears. Cấu trúc: Not only + tobe + S + adj + but S + (also) + V: … không những … mà còn … A. Thật không công bằng khi phủ nhận rằng trường học này rất thành công, vì nó đã có chất lượng cao trongnhiều năm nay. => sai về nghĩa B. Chất lượng giáo dục trong trường này không cao, nhƣng ít nhất tất cả học sinh đều ở cùng một trình độ. =>sai về nghĩa C. Trình độ giáo dục tại trường này, thường khá là cao, cho thấy chỉ có sự thay đổi nhỏ theo từng năm. => saivề nghĩa D. Không chỉ chất lượng đào tạo tốt ở trường này mà nó còn đã duy trì đƣợc chất lượng này qua nhiều năm. Tạm dịch: Trường này không chỉ có chất lượng giáo dục cao. Nó còn duy trì phong độ trong suốt nhiều năm. = Không chỉ chất lượng đào tạo tốt ở trường này mà nó còn đã duy trì được chất lượng này qua nhiều năm.

D.Not only are the standards of education good in this school, but it has maintained those standards over the years.

Cấu trúc: Not only + tobe + S + adj + but S + (also) + V: … không những … mà còn …
A. Thật không công bằng khi phủ nhận rằng trường học này rất thành công, vì nó đã có chất lượng cao trong nhiều năm nay. => sai về nghĩa
B. Chất lượng giáo dục trong trường này không cao, nhƣng ít nhất tất cả học sinh đều ở cùng một trình độ. => sai về nghĩa
C. Trình độ giáo dục tại trường này, thường khá là cao, cho thấy chỉ có sự thay đổi nhỏ theo từng năm. => sai về nghĩa
D. Không chỉ chất lượng đào tạo tốt ở trường này mà nó còn đã duy trì đƣợc chất lượng này qua nhiều năm.
Tạm dịch: Trường này không chỉ có chất lượng giáo dục cao. Nó còn duy trì phong độ trong suốt nhiều năm.
= Không chỉ chất lượng đào tạo tốt ở trường này mà nó còn đã duy trì được chất lượng này qua nhiều năm.

1

Câu hỏi tương tự

You should take .............. your shoes when you go into the temple. A. of B. off C. on D. with

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG