Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. Many women prefer to use cosmetics to enhance their beauty and make them look younger.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Many women prefer to use cosmetics to enhance their beauty and make them look younger.

  1. improve

  2. worsen

  3. maximize

  4. enrich

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.worsen Từ vựng, từ trái nghĩa enhance (v): nâng cao A. improve (v): cải thiện B. worsen (v): tệ hơn C. maximize (v): tối ƣu hóa D. enrich (v): làm giàu hơn => enhance >< worsen Tạm dịch: Nhiều phụ nữ thích sử dụng mĩ phẩm hơn để nâng cao vẻ đẹp của họ và khiến họ trông trẻ hơn.

B.worsen

Từ vựng, từ trái nghĩa 

enhance (v): nâng cao A.
improve (v): cải thiện
B. worsen (v): tệ hơn
C. maximize (v): tối ƣu hóa
D. enrich (v): làm giàu hơn
=> enhance >< worsen
Tạm dịch: Nhiều phụ nữ thích sử dụng mĩ phẩm hơn để nâng cao vẻ đẹp của họ và khiến họ trông trẻ hơn.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. Urbanization degrades the environment, according to convent...

21

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG