Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. If I were in charge, I ..............things differently.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

If I were in charge, I ..............things differently.
 

  1. had done

  2. would do

  3. would have done

  4. will do

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.would do Câu điều kiện loại 2 Giải thích: Câu điều kiện loại II còn được gọi là câu điều kiện không có thực ở hiện tại, diễn tả một điều kiện khôngthể xảy ra ở hiện, điều kiện chỉ là một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại. Cấutrúc: If + S + Ved/ V2, S + would + V (nguyên mẫu) Tạm dịch: Nếu tôi chịu trách nhiệm việc này, tôi sẽ làm khác.

B.would do

Câu điều kiện loại 2
Giải thích:
Câu điều kiện loại II còn được gọi là câu điều kiện không có thực ở hiện tại, diễn tả một điều kiện không thể xảy ra ở hiện, điều kiện chỉ là một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại. Cấu trúc: If + S + Ved/ V2, S + would + V (nguyên mẫu)
Tạm dịch: Nếu tôi chịu trách nhiệm việc này, tôi sẽ làm khác.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the followingquestions. The world's rain forests are being cut down at the rate o...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG