Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the otherthree in the position of the primary stress in each of the following questions from 49 to 50

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions from 49 to 50

  1. personify

  2. generate

  3. affection

  4. encourage

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.generate Trọng âm từ có nhiều âm tiết Giải thích: Quy tắc: - Những từ có tận cùng là đuôi “y, ate” thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba từ dưới lên. - Những từ có tận cùng là đuôi “tion” thường có trọng âm rơi vào âm tiết đứng trước nó. personify /pəˈsɒnɪfaɪ/generate /ˈdʒenəreɪt/affection /əˈfekʃn/ encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/ Trọng âm của câu B rơi vào âm thứ nhất, còn lại rơi vào âm thứ hai.

B.generate

Trọng âm từ có nhiều âm tiết
Giải thích:
Quy tắc:
- Những từ có tận cùng là đuôi “y, ate” thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba từ dưới lên.
- Những từ có tận cùng là đuôi “tion” thường có trọng âm rơi vào âm tiết đứng trước nó. personify /pəˈsɒnɪfaɪ/ generate /ˈdʒenəreɪt/ affection /əˈfekʃn/ encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/

Trọng âm của câu B rơi vào âm thứ nhất, còn lại rơi vào âm thứ hai.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the mostsuitable response to complete each of following exchanges. John: “Well it was nice talking to you,...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG