Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs fromthe other three in pronunciation in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

  1. identity

  2. final

  3. applicant

  4. decide

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.appl i cant Giải thích: identity /aɪˈdentɪti/ final /ˈfaɪnl/ applicant /ˈæplɪkənt/ decide /dɪˈsaɪd/ Phần được gạch chân ở câu C phát âm là /ɪ/, còn lại là /aɪ/.

C.applicant

Giải thích:
identity /aɪˈdentɪti/ final /ˈfaɪnl/
applicant /ˈæplɪkənt/ decide /dɪˈsaɪd/ 
Phần được gạch chân ở câu C phát âm là /ɪ/, còn lại là /aɪ/.

1

Câu hỏi tương tự

I’d love to play volleyball .......... I must complete my homework. A. since B. for C. and D. but

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG