Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of thefollowing exchanges. Christina and John are in the English evening class. Christina: “Why do you think the most people learn English?” John: “……………………………………………………….”

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
Christina and John are in the English evening class.
Christina: “Why do you think the most people learn English?”
John: “……………………………………………………….”

  1. Very often it‟s to get a better job

  2. All of them are 

  3. Because I like it 

  4. I heard it was very good 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.Very often it‟s to get a better job Christina và John đang ở trong lớp học tiếng Anh buổi tối. Christina: Cậu nghĩ tại sao nhiều người học tiếng Anh? A. Thường là để có được công việc tốt hơn B. Tất cả những thứ đó C. Bởi vì mình thích D. Mình nghe thấy rằng nó rất tốt Các phản hồi B, C, D không phù hợp. Tạm dịch: Christina và John đang ở trong lớp học tiếng Anh buổi tối. Christina: Cậu nghĩ tại sao nhiều người học tiếng Anh? John: Thƣờng là để có công việc tốt hơn.

A.Very often it‟s to get a better job

Christina và John đang ở trong lớp học tiếng Anh buổi tối.
Christina: Cậu nghĩ tại sao nhiều người học tiếng Anh?
A. Thường là để có được công việc tốt hơn
B. Tất cả những thứ đó
C. Bởi vì mình thích
D. Mình nghe thấy rằng nó rất tốt
Các phản hồi B, C, D không phù hợp.
Tạm dịch: Christina và John đang ở trong lớp học tiếng Anh buổi tối.
Christina: Cậu nghĩ tại sao nhiều người học tiếng Anh?
John: Thƣờng là để có công việc tốt hơn.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Tom regrets............... too much time............. computer games last night.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG