Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other threein the position of primary stress in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

  1. enroll

  2. promote

  3. require

  4. danger

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.danger - Đa số động từ có hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai. - Đa số danh từ có hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất. enroll /ɪnˈrəʊl/ promote /prəˈməʊt/ require /rɪˈkwaɪə(r)/ danger/ˈdeɪndʒə(r)/ Trọng âm của câu D rơi vào âm thứ nhất, còn lại rơi vào âm thứ hai.

D.danger

- Đa số động từ có hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.
- Đa số danh từ có hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất. 
enroll /ɪnˈrəʊl/ promote /prəˈməʊt/
require /rɪˈkwaɪə(r)/ danger/ˈdeɪndʒə(r)/ 
Trọng âm của câu D rơi vào âm thứ nhất, còn lại rơi vào âm thứ hai.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following question. A food additive is any chemical that food manufactures intent...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG