Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in eachof the following questions. Most people consider it women's responsible to take care of children and do housework.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Most people consider it women's responsible to take care of children and do housework.

  1. Most

  2. of

  3. responsible

  4. do

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.responsible Sau tính từ sở hữu “women‟s” cần một danh từ số nhiều để chỉ chungresponsible (adj): có trách nhiệm responsibility (n): trách nhiệmSửa: responsible => responsibilities Tạm dịch: Phần lớn mọi người đều coi trách nhiệm của phụ nữ là chăm con và làm việc nhà.

C.responsible

Sau tính từ sở hữu “women‟s” cần một danh từ số nhiều để chỉ chung responsible (adj): có trách nhiệm responsibility (n): trách nhiệm Sửa: responsible => responsibilities
Tạm dịch: Phần lớn mọi người đều coi trách nhiệm của phụ nữ là chăm con và làm việc nhà.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. There is a lot of traffic so we are trying to find an ______ route.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG