Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined word or phrase in each sentencethat needs correcting. The woman is famous not only f or her beauty, intelligent but also for her hardworking .

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting.

The woman is famous not only for her beauty, intelligent but also for her hardworking.

  1. not only

  2. for

  3. intelligent

  4. hardworking

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.intelligent Sau tính từ sở hữu “her” cần một danh từ intelligent (adj): thông minh intelligence (n):sự thông minh Sửa: intelligent =>intelligence Tạm dịch: Người phụ nữ không chỉ nổi tiếng vì sắc đẹp, trí thông minh mà còn vì sự nỗ lực vất vả của cô ấy

C.intelligent

Sau tính từ sở hữu “her” cần một danh từ
intelligent (adj): thông minh intelligence (n): sự thông minh Sửa: intelligent => intelligence
Tạm dịch: Người phụ nữ không chỉ nổi tiếng vì sắc đẹp, trí thông minh mà còn vì sự nỗ lực vất vả của cô ấy

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. Tome denied breaking the teacher's laptop.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG