Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. I suggest that John............... the directions carefully before assembling the bicycle. Hedoesn't want the wheels to fall off while he is riding down a hill.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I suggest that John............... the directions carefully before assembling the bicycle. He doesn't want the wheels to fall off while he is riding down a hill.

  1. reads

  2. read

  3. to read

  4. reading

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.read Cấu trúc ngữ pháp: recommend that somebody do something: gợi ý rằng ai nên làm gì Tạm dịch: Tôi gợi ý rằng John nên đọc chỉ dẫn kĩ càng trước khi lắp ráp chiếc xe đạp. Anh ấykhông muốn bánh xe rơi ra khi đang đi xuống dốc đâu.

B.read

Cấu trúc ngữ pháp: recommend that somebody do something: gợi ý rằng ai nên làm gì
Tạm dịch: Tôi gợi ý rằng John nên đọc chỉ dẫn kĩ càng trước khi lắp ráp chiếc xe đạp. Anh ấy không muốn bánh xe rơi ra khi đang đi xuống dốc đâu.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the followingquestions. We............. pay for the tickets as Josie won them in a competition.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG