Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Most of the ..................in this workshop do not work very seriously or productively.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Most of the ..................in this workshop do not work very seriously or productively.

  1. eager beavers

  2. old hand

  3. rank and file

  4. tooth and nail

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thành ngữ Giải thích: eager beaver (n): người làm việc nhiệt tình, chăm chỉ old hand (n): người có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng trong một hoạt động cụ thể rank and file (n): nhân viên bình thường trong tổ chức fight tooth and nail: cố gắng để đạt được điều mình muốn Tạm dịch: Hầu hết các nhân viên trong xưởng này làm việc không nghiêm túc hoặc không hiệu quả.

Thành ngữ
Giải thích:
eager beaver (n): người làm việc nhiệt tình, chăm chỉ
old hand (n): người có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng trong một hoạt động cụ thể
rank and file (n): nhân viên bình thường trong tổ chức
fight tooth and nail: cố gắng để đạt được điều mình muốn
Tạm dịch: Hầu hết các nhân viên trong xưởng này làm việc không nghiêm túc hoặc không hiệu quả.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. There is a common trend for people to indulge in leisure ac...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG