Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each ofthe following questions. In Venezuela, beauty contests are more popular than football.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

In Venezuela, beauty contests are more popular than football. 

  1. In Venezuela, beauty contests are as popular as football. 

  2. In Venezuela, football is more popular than beauty contests. 

  3. In Venezuela, football is not as popular as beauty contests. 

  4. In Venezuela, beauty contests are not as popular as football. 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.In Venezuela, football is not as popular as beauty contests. So sánh hơn: S + to be + more adj/ adj-er + than + N. So sánh bằng: S + to be + (not) as + adj + as + N. Tạm dịch: Ở Venezuela, các cuộc thi sắc đẹp phổ biến hơn bóng đá. = ỞVenezuela, bóng đá không phổ biến bằng các cuộc thi sắc đẹp. A. Ở Venezuela, các cuộc thi sắc đẹp cũng phổ biến bằng bóng đá. => sai về nghĩa B. Ở Venezuela, bóng đá phổ biến hơn các cuộc thi sắc đẹp. => sai về nghĩa D. Ở Venezuela, các cuộc thi sắc đẹp không phổ biến bằng bóng đá. => sai về nghĩa

C.In Venezuela, football is not as popular as beauty contests. 

So sánh hơn: S + to be + more adj/ adj-er + than + N.
So sánh bằng: S + to be + (not) as + adj + as + N.
Tạm dịch: Ở Venezuela, các cuộc thi sắc đẹp phổ biến hơn bóng đá. = Ở Venezuela, bóng đá không phổ biến bằng các cuộc thi sắc đẹp.
A. Ở Venezuela, các cuộc thi sắc đẹp cũng phổ biến bằng bóng đá. => sai về nghĩa
B. Ở Venezuela, bóng đá phổ biến hơn các cuộc thi sắc đẹp. => sai về nghĩa
D. Ở Venezuela, các cuộc thi sắc đẹp không phổ biến bằng bóng đá. => sai về nghĩa

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions. Peter is much ______ his brother.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG