Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines eachpair of sentences in the following questions from 1 to 2 His academic record at high school was poor. He failed to apply to that prestigious university.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions from 1 to 2

His academic record at high school was poor. He failed to apply to that prestigious university.

  1. His academic record at high school was poor as a result of his failure to apply to that prestigious university.

  2. Failing to apply to that prestigious university, his academic record at high school was poor.

  3. His academic record at high school was poor because he didn‟t apply to that prestigious university.

  4. His academic record at high school was poor, as a result, he failed to apply to that prestigious university.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.His academic record at high school was poor, as a result, he failed to apply to that prestigious university. Giải thích: as a result of + N: bởi vì as a result + clause: do đó Tạm dịch: Thành tích học tập của anh ấy ở trường trung học rất kém. Anh ấy đã trượt vòng nộp đơn vào trườngđại học danh tiếng đó. A. Thành tích học tập của anh ấy ở trường trung học rất kém do anh ấy đã trượt vòng nộp đơn vào trường đại họcdanh tiếng đó. B. Trượt vòng nộp đơn vào trường đại học danh tiếng đó, thành tích học tập của anh ấy ở trường trung học rấtkém. C.Thành tích học tập của anh ấy ở trường trung học rất kém vì anh ấy đã không trượt vòng nộp đơn vào trườngđại học danh tiếng đó. D.Thành tích học tập của anh ấy ở trường trung học rất kém, do đó, anh ấy đã trượt vòng nộp đơn vào trườngđại học danh tiếng đó.

D.His academic record at high school was poor, as a result, he failed to apply to that prestigious university.

Giải thích:
as a result of + N: bởi vì 
as a result + clause: do đó
Tạm dịch: Thành tích học tập của anh ấy ở trường trung học rất kém. Anh ấy đã trượt vòng nộp đơn vào trường đại học danh tiếng đó.
A. Thành tích học tập của anh ấy ở trường trung học rất kém do anh ấy đã trượt vòng nộp đơn vào trường đại học danh tiếng đó.
B. Trượt vòng nộp đơn vào trường đại học danh tiếng đó, thành tích học tập của anh ấy ở trường trung học rất kém.
C.Thành tích học tập của anh ấy ở trường trung học rất kém vì anh ấy đã không trượt vòng nộp đơn vào trường đại học danh tiếng đó.
D.Thành tích học tập của anh ấy ở trường trung học rất kém, do đó, anh ấy đã trượt vòng nộp đơn vào trường đại học danh tiếng đó.

1

Câu hỏi tương tự

We think that Mother’s Day should be celebrated ................ A. nation B. nationality C. nation wide D. nationhood

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG