Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each ofthe following questions. She reminded her daughter of the table manners.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
She reminded her daughter of the table manners.

  1. She wanted her daughter to remember all meal time.

  2. She wanted her daughter to be more polite while eating.

  3. She wanted her daughter to leave the dinner table.

  4. She wanted her daughter to eat a little more slowly.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ vựng Giải thích: remind somebody of something: nhắc nhở ai về điều gì table manners (n): cách cưxử phù hợp trên bàn ăn want somebody to do something: muốn ai làm gì Tạm dịch: Cô ấy nhắc nhở con gái về cách cưxử phù hợp trên bàn ăn. A. Cô ấy muốn con gái mình nhớ tất cả thời gian cho bữa ăn. B. Cô ấy muốn con gái mình lịch sự hơn trong khi ăn. C. Cô ấy muốn con gái mình rời khỏi bàn ăn tối. D. Cô ấy muốn con gái mình ăn chậm hơn một chút. E. Câu A, C, D sai về nghĩa.

Từ vựng
Giải thích:
remind somebody of something: nhắc nhở ai về điều gì
table manners (n): cách cư xử phù hợp trên bàn ăn
want somebody to do something: muốn ai làm gì
Tạm dịch: Cô ấy nhắc nhở con gái về cách cư xử phù hợp trên bàn ăn.
A. Cô ấy muốn con gái mình nhớ tất cả thời gian cho bữa ăn.
B. Cô ấy muốn con gái mình lịch sự hơn trong khi ăn.
C. Cô ấy muốn con gái mình rời khỏi bàn ăn tối.
D. Cô ấy muốn con gái mình ăn chậm hơn một chút.
E. Câu A, C, D sai về nghĩa.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. In some parts of the country, prices are............ than in others.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG