Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differsfrom the other three in pronunciation in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

  1. dislikes

  2. exchanges

  3. completes

  4. escapes

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.exchang es Phát âm “-es” Giải thích: Phát âm là /s/ khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /t/. Phát âm là /iz/ khi từ có tận cùng là các âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/. Phát âm là /z/ khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại. dislikes /dis'laiks/ exchanges /iks't∫eindʒiz/ completes /kəm'pli:ts/ escapes /i'skeips/ Phần gạch chân câu B được phát âm là /iz/ còn lại là /s/

B.exchanges

Phát âm “-es”
Giải thích:
Phát âm là /s/ khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /t/.
Phát âm là /iz/ khi từ có tận cùng là các âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/.
Phát âm là /z/ khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại.
dislikes /dis'laiks/ exchanges /iks't∫eindʒiz/
completes /kəm'pli:ts/ escapes /i'skeips/
Phần gạch chân câu B được phát âm là /iz/ còn lại là /s/

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions. “Why don't you talk to her face-to-face?” asked Bill.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG