Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. The White House has recently announced that President Donald Trump and North Korea's supremeleader Kim Jong-un will hold a second .............near the end of next month.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The White House has recently announced that President Donald Trump and North Korea's supreme leader Kim Jong-un will hold a second .............near the end of next month.

  1. summit

  2. climax

  3. gathering

  4. appointment

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.summit Từ vựng Giải thích: summit (n): hội nghị thượng đỉnh climax (n): cực điểm, tột đỉnh gathering (n): sự tụ tập; cuộc họp mặt appointment (n): sự hẹn gặp Tạm dịch: Nhà Trắng mới đây đã tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên KimJong-un sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh thứ hai vào gần cuối tháng tới.

A.summit

Từ vựng
Giải thích:
summit (n): hội nghị thượng đỉnh climax (n): cực điểm, tột đỉnh
gathering (n): sự tụ tập; cuộc họp mặt appointment (n): sự hẹn gặp
Tạm dịch: Nhà Trắng mới đây đã tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh thứ hai vào gần cuối tháng tới.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the followingquestions. We............. pay for the tickets as Josie won them in a competition.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG