Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. The earthquake, and tsunami that followed, has killed over 1300 people, the majority of________were in the city of Palu in Central Sulawesi, Indonesia.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

The earthquake, and tsunami that followed, has killed over 1300 people, the majority of ________were in the city of Palu in Central Sulawesi, Indonesia. 

  1. which

  2. them

  3. whom

  4. that

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.whom Trong mệnh đề quan hệ: - which: cái mà => thay thế cho từ chỉ người (có thể đứng sau giới từ) - whom: người mà => thay thế cho từ chỉ người (có thể đứng sau giới từ) - that: cái mà, người mà => thay thế cho từ chỉ vật, chỉ người hoặc hỗn hợp người, vật (không đứng sau giới từ)“the majority of them were …” => kết hợp tạo thành một câu mới, không phải một mệnh đề quan hệ => loại“the majority of whom” (phần lớn trong số họ - ý nói những người chết do động đất, sóng thần) => thay thế cho“1300 people” Tạm dịch: Trận động đất và sóng thần xảy ra sau đó đã giết chết hơn 1300 người, phần lớn trong số họ ở thành phốPalu ở miền Trung Sulawesi, Indonesia.

C.whom

Trong mệnh đề quan hệ:
- which: cái mà => thay thế cho từ chỉ người (có thể đứng sau giới từ)
- whom: người mà => thay thế cho từ chỉ người (có thể đứng sau giới từ)
- that: cái mà, người mà => thay thế cho từ chỉ vật, chỉ người hoặc hỗn hợp người, vật (không đứng sau giới từ) “the majority of them were …” => kết hợp tạo thành một câu mới, không phải một mệnh đề quan hệ => loại “the majority of whom” (phần lớn trong số họ - ý nói những người chết do động đất, sóng thần) => thay thế cho “1300 people” 
Tạm dịch: Trận động đất và sóng thần xảy ra sau đó đã giết chết hơn 1300 người, phần lớn trong số họ ở thành phố Palu ở miền Trung Sulawesi, Indonesia.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. Tome denied breaking the teacher's laptop.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG