Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. While Peter ________the rose bush in the back yard, the phone rang.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

While Peter ________the rose bush in the back yard, the phone rang.

  1. were watering

  2. has watered

  3. watered

  4. was watering

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.was watering - Cách dùng: thì quá khứ tiếp diễn diễn tả hành động đang diễn ra trong quá khứ (chia quá khứ tiếp diễn) thì cóhành động khác cắt ngang (chia quá khứ đơn) - Công thức: While S + was/were +V_ing, S + V_ed/V cột 2 Tạm dịch: Trong khi Peter đang tưới cho bụi hoa hồng ở sân phía sau, thì điện thoại kêu.

D.was watering

- Cách dùng: thì quá khứ tiếp diễn diễn tả hành động đang diễn ra trong quá khứ (chia quá khứ tiếp diễn) thì có hành động khác cắt ngang (chia quá khứ đơn)
- Công thức: While S + was/were +V_ing, S + V_ed/V cột 2
Tạm dịch: Trong khi Peter đang tưới cho bụi hoa hồng ở sân phía sau, thì điện thoại kêu.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. In some parts of the country, prices are............ than in others.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG