Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE inmeaning to the underlined word(s) in each of the following questions. Urbanization is the shift of people moving from rural to urban areas, and the result is the growth ofcities.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Urbanization is the shift of people moving from rural to urban areas, and the result is the growth of cities.

  1. movement

  2. maintenance

  3. variation

  4. transposition

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.maintenance Từ trái nghĩa Giải thích: shift (n): sự dịch chuyển A. movement (n): sự chuyển động B. maintenance (n): sự duy trì C. variation (n): sự biến đổi D. transposition (n): sự đổi chỗ => shift >< maintenance Tạm dịch: Đô thị hóa là sự dịch chuyển của người dân chuyển từ nông thôn sang thành thị, và kết quả là sự tăngtrưởng của các thành phố.

B.maintenance

Từ trái nghĩa
Giải thích:
shift (n): sự dịch chuyển
A. movement (n): sự chuyển động B. maintenance (n): sự duy trì
C. variation (n): sự biến đổi D. transposition (n): sự đổi chỗ
=> shift >< maintenance
Tạm dịch: Đô thị hóa là sự dịch chuyển của người dân chuyển từ nông thôn sang thành thị, và kết quả là sự tăng trưởng của các thành phố.

1

Câu hỏi tương tự

My parents saw me ............. at the railway station. A. with B. up C. of D. off

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG