Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each ofthe following questions. Some snakes have hollow teeth they are called fans that they use to poison their victims.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions. 

Some snakes have hollow teeth they are called fans that they use to poison their victims. 

  1. Some

  2. . they are called

  3. use

  4. their

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.. they are called Dùng phân từ (V_ed/V cột 3) để rút gọn mệnh đề quan hệ mang nghĩa bị động. Khi đó, ta bỏ đại từ quan hệ, bỏ tobevà chỉ giữ lại V_ed/V3 Câu đầy đủ: Some snakes have hollow teeth which/that are called fans that they use to poison their victims. Câu rút gọn: Some snakes have hollow teeth called fans that they use to poison their victims. Sửa: they are called => called hoặc which/that are called Tạm dịch: Một số loài rắn có hàm răng rỗng được gọi là quạt mà chúng dùng để đầu độc nạn nhân.

B.. they are called

Dùng phân từ (V_ed/V cột 3) để rút gọn mệnh đề quan hệ mang nghĩa bị động. Khi đó, ta bỏ đại từ quan hệ, bỏ tobe và chỉ giữ lại V_ed/V3
Câu đầy đủ: Some snakes have hollow teeth which/that are called fans that they use to poison their victims.
Câu rút gọn: Some snakes have hollow teeth called fans that they use to poison their victims.
Sửa: they are called => called hoặc which/that are called
Tạm dịch: Một số loài rắn có hàm răng rỗng được gọi là quạt mà chúng dùng để đầu độc nạn nhân.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. They always kept on good............. with their next-door neighbors for the chi...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG