Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning tothe underlined word(s) in each of the following questions. The problem of salary didn't come up in the meeting last week.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

The problem of salary didn't come up in the meeting last week.

 

  1. mention

  2. approach

  3. raise

  4. arise

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.arise Từ đồng nghĩa Giải thích: come up: xuất hiện A. mention (v): đề cập B. approach (v): tiếp cận C. raise (v): đưa lên D. arise (v): xuất hiện => come up = arise Tạm dịch: Vấn đề tiền lương đã không xuất hiện trong cuộc họp tuần trước.

D.arise

Từ đồng nghĩa
Giải thích:
come up: xuất hiện
A. mention (v): đề cập B. approach (v): tiếp cận
C. raise (v): đưa lên D. arise (v): xuất hiện
=> come up = arise
Tạm dịch: Vấn đề tiền lương đã không xuất hiện trong cuộc họp tuần trước.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mart the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correctanswer to each of the questions. What is meant by the term economic resources? In general, thes...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG