Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSET in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. They have been forced to live in marginal environments, such as deserts and arctic wastelands.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSET in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

They have been forced to live in marginal environments, such as deserts and arctic wastelands.

  1. suburban

  2. forgotten

  3. abandoned

  4. disadvantaged

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.disadvantaged Từ đồng nghĩa Giải thích: marginal (adj): khó trồng trọt, khó sinh lợi A. suburban (adj): ngoại ô B. forgotten (adj): bị lãng quên C. abandoned (adj): bị bỏ hoang D. disadvantaged (adj): bất lợi => marginal = disadvantaged Tạm dịch: Họ đã bị buộc phải sống trong môi trường khắc nghiệt, nhưsa mạc và bãi rác Bắc cực.

D.disadvantaged

Từ đồng nghĩa
Giải thích:
marginal (adj): khó trồng trọt, khó sinh lợi
A. suburban (adj): ngoại ô B. forgotten (adj): bị lãng quên
C. abandoned (adj): bị bỏ hoang D. disadvantaged (adj): bất lợi
=> marginal = disadvantaged
Tạm dịch: Họ đã bị buộc phải sống trong môi trường khắc nghiệt, như sa mạc và bãi rác Bắc cực.

1

Câu hỏi tương tự

The people ....... live next door keep having all-night parties. A. which B. who C. whom D. whose

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG