Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions. I'm sure it wasn't Mr. Park you saw at the conference because he is in Seoul now.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

I'm sure it wasn't Mr. Park you saw at the conference because he is in Seoul now.

  1. It can't have been Mr. Park you saw at the conference because he is in Seoul now.

  2. It couldn't be Mr. Park you saw at the conference because he is in Seoul now.

  3. It mustn't have been Mr. Park you saw at the conference because he is in Seoul now.

  4. It mightn't be Mr. Park you saw at the conference because he is in Seoul now.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.It can't have been Mr. Park you saw at the conference because he is in Seoul now. Động từ khuyết thiếu Giải thích: can't have been: diễn tả độ chắc chắn lên tới 99% couldn't be: không thể làmustn't have been: chắn hẳn là không mightn't be: có thể không Tạm dịch: Tôi chắc chắn đó không phải là ông Park người mà bạn nhìn thấy ở hội nghị bởi vì hiện tại ông ấy đangở Seoul.= A. Bạn không thể nào nhìn thấy ông Park ở hội thảo được vì ông ấy hiện đang ở Seoul.

A. It can't have been Mr. Park you saw at the conference because he is in Seoul now.

Động từ khuyết thiếu
Giải thích:
can't have been: diễn tả độ chắc chắn lên tới 99% couldn't be: không thể là mustn't have been: chắn hẳn là không mightn't be: có thể không
Tạm dịch: Tôi chắc chắn đó không phải là ông Park người mà bạn nhìn thấy ở hội nghị bởi vì hiện tại ông ấy đang ở Seoul. = A. Bạn không thể nào nhìn thấy ông Park ở hội thảo được vì ông ấy hiện đang ở Seoul.

1

Câu hỏi tương tự

I’d love to play volleyball .......... I must complete my homework. A. since B. for C. and D. but

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG