Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. The company allows some customers to buy goods on........... and pay for them later.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The company allows some customers to buy goods on........... and pay for them later.

  1. card

  2. cheque

  3. credit

  4. cash

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.credit Giải thích: card (n): thẻ cheque (n): séc credit (n): tín dụng cash (n): tiền mặt on credit: bằng tín dụng Tạm dịch: Công ty cho phép một số khách hàng mua hàng hóa bằng tín dụng và trả tiền cho họ sau.

C.credit

Giải thích:
card (n): thẻ cheque (n): séc
credit (n): tín dụng cash (n): tiền mặt
on credit: bằng tín dụng
Tạm dịch: Công ty cho phép một số khách hàng mua hàng hóa bằng tín dụng và trả tiền cho họ sau.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions from 7 to 8: Sometimes she does not agree ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG