Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to each ofthe following exchanges from 10 to 11. Hana and Jenifer are talking about a book they have just read. - Hana: “The book is really interesting and educational.” -Jenifer: “.................. ”

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to each of the following exchanges from 10 to 11.

Hana and Jenifer are talking about a book they have just read.
- Hana: “The book is really interesting and educational.” -Jenifer: “.................. ”

  1. Don't mention it

  2. That's nice of you to say so.

  3. I'd love it.

  4. I couldn't agree more.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.I couldn't agree more. Hội thoại giao tiếp Giải thích: Hana và Jenifer đang nói chuyện về cuốn sách họ vừa đọc. - Hana: “Cuốn sách này thực sự rất thú vị và mang tính giáo dục.” – Jenifer: “ .................” A. Đừng đề cập đến nó. (Đáp lại lời cảm ơn) B. Bạn thật tốt khi nói vậy. (Đáp lại lời khen) C. Mình rất muốn nó. (Đáp lại lời mời) D. Mình hoàn toàn đồng ý.

D.I couldn't agree more.

Hội thoại giao tiếp
Giải thích:
Hana và Jenifer đang nói chuyện về cuốn sách họ vừa đọc.
- Hana: “Cuốn sách này thực sự rất thú vị và mang tính giáo dục.” – Jenifer: “ .................”
A. Đừng đề cập đến nó. (Đáp lại lời cảm ơn)
B. Bạn thật tốt khi nói vậy. (Đáp lại lời khen)
C. Mình rất muốn nó. (Đáp lại lời mời)
D. Mình hoàn toàn đồng ý.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair ofsentences in the following questions. She fell over in the last minutes. She didn't win th...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG