Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to theunderlined part(s) in each of the following questions. Unless you get your information from a credible website, you should doubt the veracity of the facts untilyou have confirmed them else where.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined part(s) in each of the following questions.
 Unless you get your information from a credible website, you should doubt the veracity of the facts until you have confirmed them else where.

  1. accuracy

  2. truthfulness

  3. inexactness

  4. unfairness

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.inexactness Từ trái nghĩa Giải thích: veracity (n): tính chính xác, tính xác thực accuracy (n): sự đúng đắn, sự chính xác truthfulness (n): tính đúng đắn, tính đúng sự thựcinexactness (n): sự không chính xác unfairness (n): sự bất công=> veracity >< inexactness Tạm dịch: Trừ khi bạn nhận được thông tin của bạn từ một trang web đáng tin cậy, bạn nên nghi ngờ tính xác thực củacác sự kiện cho đến khi bạn đã xác nhận chúng ở nơi khác.

C.inexactness

Từ trái nghĩa
Giải thích:
veracity (n): tính chính xác, tính xác thực
accuracy (n): sự đúng đắn, sự chính xác truthfulness (n): tính đúng đắn, tính đúng sự thực inexactness (n): sự không chính xác unfairness (n): sự bất công => veracity >< inexactness

Tạm dịch: Trừ khi bạn nhận được thông tin của bạn từ một trang web đáng tin cậy, bạn nên nghi ngờ tính xác thực của các sự kiện cho đến khi bạn đã xác nhận chúng ở nơi khác.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSESTin meaning to the underlined part in each of the following questions from 1 to 2. I'm all in favor o...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG