Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. If he hadn't wasted too much time, he.................. in his examination.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

If he hadn't wasted too much time, he.................. in his examination.

  1. wouldn't fail 

  2. won't fail

  3. wouldn't have failed

  4. would fail

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.wouldn't have failed Cấu trúc câu điều kiện loại 3 (diễn tả điều đã có thể xảy ra trong quá khứ): If + S + had (not)+ V-ed/V3, S + would (not) have + been/V-ed/V3. Tạm dịch: Nếu anh ta không tốn quá nhiều thời gian, anh ta đã không trượt bài kiểm tra.

C.wouldn't have failed

Cấu trúc câu điều kiện loại 3 (diễn tả điều đã có thể xảy ra trong quá khứ): If + S + had (not)+ V-ed/V3, S + would (not) have + been/V-ed/V3.
Tạm dịch: Nếu anh ta không tốn quá nhiều thời gian, anh ta đã không trượt bài kiểm tra.

1

Câu hỏi tương tự

The people ....... live next door keep having all-night parties. A. which B. who C. whom D. whose

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG