Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. ..................one day by a passing car, the dog never walked properly again.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

..................one day by a passing car, the dog never walked properly again.
 

  1. Having injured

  2. To be injured

  3. Injured

  4. Injuring

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.Injured Mệnh đề cùng chủ ngữ Giải thích: Ở đây hai mệnh đề cùng chủ ngữ, về nghĩa mệnh đề đầu tiên là thể bị động, ta dùng động từquá khứ phân từ ở đầu câu (PP) Tạm dịch: Bị thương bởi một chiếc xe hơi đi ngang qua, con chó không bao giờ đi lại đúng cách được nữa.

C.Injured

Mệnh đề cùng chủ ngữ
Giải thích: Ở đây hai mệnh đề cùng chủ ngữ, về nghĩa mệnh đề đầu tiên là thể bị động, ta dùng động từ quá khứ phân từ ở đầu câu (PP)
Tạm dịch: Bị thương bởi một chiếc xe hơi đi ngang qua, con chó không bao giờ đi lại đúng cách được nữa.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mart the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correctanswer to each of the questions. What is meant by the term economic resources? In general, thes...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG