Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from theother three in pronunciation in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 

  1. approached

  2. noticed

  3. supported

  4. finished

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C. supported A. approached /əˈprəʊtʃt/ B. noticed /ˈnəʊtɪst/ C. supported /səˈpɔːtɪd/ D. finished /ˈfɪnɪʃt/ Quy tắc: Cách phát âm đuôi “-ed”: - Đuôi “-ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/ - Đuôi “-ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/ - Đuôi “-ed” đƣợc phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại Phần gạch chân phương án C được phát âm là /ɪd/, còn lại là /t/

C. supported

A. approached /əˈprəʊtʃt/ B. 
noticed /ˈnəʊtɪst/
C. supported /səˈpɔːtɪd/ 
D. finished /ˈfɪnɪʃt/ Quy tắc: 
Cách phát âm đuôi “-ed”:
- Đuôi “-ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/
- Đuôi “-ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/
- Đuôi “-ed” đƣợc phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại
Phần gạch chân phương án C được phát âm là /ɪd/, còn lại là /t/

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. In South Korea , the national government has been built English immersion school...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG