Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. There is no excuse for your late submission! You _________ the report by last Monday.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

There is no excuse for your late submission! You _________ the report by last Monday. 

  1. needn‟t have finished 

  2. mightn‟t have finished 

  3. should have finished 

  4. must have finished 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.should have finished needn't have done sth: lẽ ra không cần làm gì (nhưng đã làm) mightn't have done sth: có thể đã không làm gì should have done sth: lẽ ra nên làm gì (nhưng đã không làm) must have done sth:chắc hẳn là đã làm gì Tạm dịch: Đừng lấy cớ cho việc trễ hạn nộp của bạn! Bạn lẽ ra nên hoàn thành báo cáo trước thứ Hai tuần trước.

C.should have finished

needn't have done sth: lẽ ra không cần làm gì (nhưng đã làm) 
mightn't have done sth: có thể đã không làm gì should have done 
sth: lẽ ra nên làm gì (nhưng đã không làm) must have done sth: chắc hẳn là đã làm gì
Tạm dịch: Đừng lấy cớ cho việc trễ hạn nộp của bạn! Bạn lẽ ra nên hoàn thành báo cáo trước thứ Hai tuần trước.

1

Câu hỏi tương tự

The people ....... live next door keep having all-night parties. A. which B. who C. whom D. whose

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG