Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. I wonder if you could _______me a favour, Jackon.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I wonder if you could _______me a favour, Jackon.

  1. give

  2. bring

  3. do

  4. make

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.do “do sb a favor”: giúp ai đó một việc Tạm dịch: Tôi băn khoăn rằng liệu bạn có thể giúp tôi làm một việc không nhỉ Jackson.

C.do

“do sb a favor”: giúp ai đó một việc
Tạm dịch: Tôi băn khoăn rằng liệu bạn có thể giúp tôi làm một việc không nhỉ Jackson. 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines the pair ofsentences given in each of the following questions. His academic record at high school was poo...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG