Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. I deeply regret __________ to her so severely last night. She was badly hurt.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I deeply regret __________ to her so severely last night. She was badly hurt.

  1. to speak

  2. to be speaking

  3. being spoken

  4. having spoken

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.having spoken - Dấu hiệu: “last night” (tối qua) - regret + V_ing: hối hận đã làm gì Tạm dịch: Tôi rất hối hận khi đã nói nặng lời với cô ấy tối hôm qua. Cô ấy đã rất tổn thương.

D.having spoken

- Dấu hiệu: “last night” (tối qua)
- regret + V_ing: hối hận đã làm gì
Tạm dịch: Tôi rất hối hận khi đã nói nặng lời với cô ấy tối hôm qua. Cô ấy đã rất tổn thương. 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions. Peter is much ______ his brother.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG