Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the positionof the primary stress in each of the following questions from 5 to 6.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the primary stress in each of the following questions from 5 to 6.

  1. reflect

  2. contain

  3. purchase

  4. suggest

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C. purchase A. reflect /rɪˈflekt/ B. contain /kənˈteɪn/ C. purchase /ˈpɜːtʃəs/ D. suggest /səˈdʒest/ Quy tắc: - Những động từ có 2 âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Ngoại lệ: „purchase - Những danh từ, tính từ có 2 âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Phương án C trọngâm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là âm thứ hai

C. purchase

A. reflect /rɪˈflekt/
B. contain /kənˈteɪn/
C. purchase /ˈpɜːtʃəs/ D. suggest /səˈdʒest/ Quy tắc:
- Những động từ có 2 âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Ngoại lệ: „purchase -
Những danh từ, tính từ có 2 âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Phương án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là âm thứ hai 

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following questions. Foot racing is a popular activity in the United States...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG