Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined part(s) in each of the following questions. On the spur of the moment , she decided to enter the race that she had come to watch.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined part(s) in each of the following questions.
On the spur of the moment, she decided to enter the race that she had come to watch.

  1. Without previous thought

  2. For only a short time

  3. After careful thought

  4. At the earliest possible moment

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.After careful thought Từ vựng, từ trái nghĩa Giải thích: on the spur of the moment = suddenly: đột nhiên, không lên kế hoạch trước đó A. Không suy nghĩ gì trước đó B. Chỉ trong một thời gian ngắn C. Sau khi suy nghĩ cẩn thận D. Vào thời điểm sớm nhất có thể => on the spur of the moment >< after careful thought Tạm dịch: Đột nhiên, cô ấy quyết định tham gia cuộc đua mà mình đã đến xem.

C.After careful thought

Từ vựng, từ trái nghĩa
Giải thích:
on the spur of the moment = suddenly: đột nhiên, không lên kế hoạch trước đó
A. Không suy nghĩ gì trước đó B. Chỉ trong một thời gian ngắn
C. Sau khi suy nghĩ cẩn thận D. Vào thời điểm sớm nhất có thể
=> on the spur of the moment >< after careful thought
Tạm dịch: Đột nhiên, cô ấy quyết định tham gia cuộc đua mà mình đã đến xem.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions. I couldn’t help admiring the way he managed to finish the p...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG