Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. ..................ten minutes earlier, you would have got a better seat.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

..................ten minutes earlier, you would have got a better seat.

  1. Had you arrived

  2. If you arrived

  3. Were you arrived

  4. If you hadn't arrived

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.Had you arrived Giải thích: Cấu trúc câu điều kiện loại 3: If + S + had + V.p.p, S + would + have + V.p.p Đảo ngữ: Had + S + V.p.p, S + would + have + V.p.p Ngữ cảnh trong câu: Nếu bạn đến sớm hơn mwời phút, bạn sẽ có chỗ ngồi tốt hơn => mệnh đề “If” ở thể khẳngđịnh.

A.Had you arrived

Giải thích:
Cấu trúc câu điều kiện loại 3: If + S + had + V.p.p, S + would + have + V.p.p
Đảo ngữ: Had + S + V.p.p, S + would + have + V.p.p
Ngữ cảnh trong câu: Nếu bạn đến sớm hơn mwời phút, bạn sẽ có chỗ ngồi tốt hơn => mệnh đề “If” ở thể khẳng định.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. The government decided to pull down the old b...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG