Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Do you have any objections.............. this new road scheme?

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Do you have any objections.............. this new road scheme?

  1. for

  2. with

  3. at

  4. to

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.to Từ vựng Giải thích: objection (to something/to doing something) (n): phản đối (việc gì) Tạm dịch: Bạn có phản đối gì với quy hoặc đường bộ mới này không?

D.to

Từ vựng
Giải thích: objection (to something/to doing something) (n): phản đối (việc gì)
Tạm dịch: Bạn có phản đối gì với quy hoặc đường bộ mới này không?

1

Câu hỏi tương tự

The people ....... live next door keep having all-night parties. A. which B. who C. whom D. whose

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG