Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. Books are still a cheap ...............to get knowledge and entertainment.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Books are still a cheap ...............to get knowledge and entertainment.

  1. means

  2. way

  3. method

  4. measure

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.way Giải thích: Sau mạo từ “a” cần một danh từ ở dạng số ít. mean (n): trung gian way (n): cách, phương pháp method (n): phương pháp, cách thức measure (n): biện pháp way to do something = method (of doing something): cách thức làm gì Tạm dịch: Sách vẫn là một cách không tốn kém để có được kiến thức và giải trí.

B.way

Giải thích:
Sau mạo từ “a” cần một danh từ ở dạng số ít.
mean (n): trung gian

way (n): cách, phương pháp
method (n): phương pháp, cách thức
measure (n): biện pháp way to do something = method (of doing something): cách thức làm gì
Tạm dịch: Sách vẫn là một cách không tốn kém để có được kiến thức và giải trí.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mart the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correctanswer to each of the questions. What is meant by the term economic resources? In general, thes...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG