Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each ofthe following questions from 17 to 19. Fansipan is the highest mountain in the Indochinese Peninsula.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions from 17 to 19.
 Fansipan is the highest mountain in the Indochinese Peninsula. 

  1. There are some mountains in the Indochinese Peninsula higher than Fansipan. 

  2. The Indochinese Peninsula includes one of the highest mountains on earth.

  3. The highest mountain in the Indochinese Peninsula is exclusive Fansipan. 

  4. No mountains in the Indochinese Peninsula are higher than Fansipan. 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.No mountains in the Indochinese Peninsula are higher than Fansipan. Công thức so sánh hơn nhất: S + to be + the adj-est/ most + long adj + … Công thức so sánh hơn: S + to be + adj-er/ more adj + than … Tạm dịch: Fansipan là ngọn núi cao nhất ở bán đảo Đông Dương. = Không có ngọn núi nào ở bán đảo Đông Dương cao hơn Fansipan. A. Có một số ngọn núi ở Bán đảo Đông Dương cao hơn Fansipan. => sai về nghĩa B. Bán đảo Đông Dương bao gồm một trong những ngọn núi cao nhất trên trái đất. => sai về nghĩaC. Ngọn núi cao nhất ở bán đảo Đông Dương ngoại trừ Fansipan. => sai về nghĩa

D.No mountains in the Indochinese Peninsula are higher than Fansipan. 

Công thức so sánh hơn nhất: S + to be + the adj-est/ most + long adj + … Công
thức so sánh hơn: S + to be + adj-er/ more adj + than … Tạm dịch: Fansipan là
ngọn núi cao nhất ở bán đảo Đông Dương.
= Không có ngọn núi nào ở bán đảo Đông Dương cao hơn Fansipan.
A. Có một số ngọn núi ở Bán đảo Đông Dương cao hơn Fansipan. => sai về nghĩa
B. Bán đảo Đông Dương bao gồm một trong những ngọn núi cao nhất trên trái đất. => sai về nghĩaC. Ngọn núi
cao nhất ở bán đảo Đông Dương ngoại trừ Fansipan. => sai về nghĩa

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined word or phrase in each sentencethat needs correcting. Air pollution, together with littering, are causing many problems ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG