Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. My parents lent me the money. _________, I couldn't have afforded the trip.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

My parents lent me the money. _________, I couldn't have afforded the trip.

  1. Therefore

  2. However

  3. Only if

  4. Otherwise

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.Otherwise A. Therefore: Do đó B. However: Tuy nhiên C. Only if: Nếu chỉ D. Otherwise (adv): Nếu không thì Tạm dịch: Bố mẹ tôi đã cho tôi mượn tiền. Nếu không thì tôi đã không thể chi trả cho chuyến đi.

D.Otherwise

A. Therefore: Do đó
B. However: Tuy nhiên
C. Only if: Nếu chỉ
D. Otherwise (adv): Nếu không thì
Tạm dịch: Bố mẹ tôi đã cho tôi mượn tiền. Nếu không thì tôi đã không thể chi trả cho chuyến đi.
 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. Only after she ____from a severe illness did she realise the importance of good h...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG