Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning tothe underlined word(s) in each of the following questions. Think about the interviewer's comments because they may help you prepare better when you arecalled for the next job interview.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Think about the interviewer's comments because they may help you prepare better when you are called for the next job interview.

  1. compliments

  2. criticism

  3. remarks

  4. character

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

c.remarks Từ vựng, từ đồng nghĩa Giải thích: comment (n): bình luận compliment (n): lời khen criticism (n): sự chỉ trích remark (n): nhận xét character (n): tính cách => comment = remark Tạm dịch: Hãy suy nghĩ về những nhận xét của người phỏng vấn vì chúng có thể giúp bạn chuẩn bị tốt hơnkhi bạn được gọi cho cuộc phỏng vấn việc làm tiếp theo .

c.remarks

Từ vựng, từ đồng nghĩa
Giải thích:
comment (n): bình luận
compliment (n): lời khen criticism (n): sự chỉ trích
remark (n): nhận xét character (n): tính cách
=> comment = remark
Tạm dịch: Hãy suy nghĩ về những nhận xét của người phỏng vấn vì chúng có thể giúp bạn chuẩn bị tốt hơn khi bạn được gọi cho cuộc phỏng vấn việc làm tiếp theo
.

3

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined word or phrase in each sentencethat needs correcting. Air pollution, together with littering, are causing many problems ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG