Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. Sometimes she does not agree _____her husband about child rearing but they soon find thesolutions.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Sometimes she does not agree _____her husband about child rearing but they soon find the solutions.

  1. with

  2. for

  3. on

  4. of

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.with Cụm từ: Agree with (đồng ý với ai) Agree about/on (đồng ý về cái gì) =>Loại C=> Chọn A Tạm dịch: Đôi khi cô ấy không đồng ý với chồng của mình về việc nuôi con nhưng họ sớm tìm ra các giải pháp.

A.with

Cụm từ: Agree with (đồng ý với ai)
Agree about/on (đồng ý về cái gì) =>Loại C => Chọn A
 Tạm dịch: Đôi khi cô ấy không đồng ý với chồng của mình về việc nuôi con nhưng họ sớm tìm ra các giải pháp.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Unfortunately, Tom’s illness turned out to be extremely _____ so he was kept in isolation.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG