Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct sentence with the samemeaning as the one in bold. The film didn't come up to my expectation.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct sentence with the same meaning as the one in bold.

The film didn't come up to my expectation.

  1. I expected the film to end more abruptly.

  2. I expected the film to be more boring.

  3. The film fell short of my expectation.

  4. The film was as good as I expected.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C. The film fell short of my expectation. Giải thích: come up to one's expectation: nhưmong đợi của ai fall short of something: không đạt tới cái gì Tạm dịch: Bộ phim đã không nhưmong đợi của tôi. A. Tôi cho là bộ phim sẽ kết thúc đột ngột hơn. B. Tôi cho là bộ phim sẽ nhàm chán hơn. C. Bộ phim không nhưtôi mong đợi. D. Bộ phim hay nhưtôi mong đợi. Câu A, B, D sai về nghĩa.

C. The film fell short of my expectation.

Giải thích:
come up to one's expectation: như mong đợi của ai fall short of something: không đạt tới cái gì
Tạm dịch:
Bộ phim đã không như mong đợi của tôi.
A. Tôi cho là bộ phim sẽ kết thúc đột ngột hơn. B. Tôi cho là bộ phim sẽ nhàm chán hơn.
C. Bộ phim không như tôi mong đợi. D. Bộ phim hay như tôi mong đợi.
Câu A, B, D sai về nghĩa.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined word or phrase in each sentencethat needs correcting. Air pollution, together with littering, are causing many problems ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG