Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. We need ............actions and interventions of the local authorities to prevent national parks frombeing destroyed by pollution.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

We need ............actions and interventions of the local authorities to prevent national parks from being destroyed by pollution.

  1. timely

  2. excitedly

  3. reckless

  4. threateningly

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.timely Từ vựng Giải thích: A. timely (adj): kịp thời B. excitedly (adv): một cách hào hứng C. reckless (adj): liều lĩnh, táo bạo D. threateningly (adv): một cách đe dọa Trước danh từ “actions and interventions” (các hành động và sự can thiệp) cần 1 tính từ. Tạm dịch: Chúng tôi cần các hành động và sự can thiệp kịp thời của chính quyền địa phương để ngăn chặn cáccông viên quốc gia khỏi bị phá hủy do ô nhiễm.

A.timely

Từ vựng
Giải thích:
A. timely (adj): kịp thời B. excitedly (adv): một cách hào hứng
C. reckless (adj): liều lĩnh, táo bạo D. threateningly (adv): một cách đe dọa
Trước danh từ “actions and interventions” (các hành động và sự can thiệp) cần 1 tính từ.
Tạm dịch: Chúng tôi cần các hành động và sự can thiệp kịp thời của chính quyền địa phương để ngăn chặn các công viên quốc gia khỏi bị phá hủy do ô nhiễm.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. In South Korea , the national government has been built English immersion school...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG