Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Unless you ______________ all of my questions, I can't do anything to help you.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Unless you ______________ all of my questions, I can't do anything to help you.

  1. answered

  2. answer

  3. don't answer

  4. are answering

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.answer Câu điều kiện loại 1 Giải thích: Câu điều kiện loại 1 diễn tả sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Cấu trúc: If + S + V(hiện tại), S + will/ can (not) + V Unless = If + S + do/ does not + V Tạm dịch: Nếu bạn không thể trả lời tất cả câu hỏi của tôi, tôi không thể làm gì giúp bạn.

B.answer

Câu điều kiện loại 1
Giải thích:

Câu điều kiện loại 1 diễn tả sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
Cấu trúc: If + S + V(hiện tại), S + will/ can (not) + V
Unless = If + S + do/ does not + V
Tạm dịch: Nếu bạn không thể trả lời tất cả câu hỏi của tôi, tôi không thể làm gì giúp bạn.

3

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the followingquestions. We............. pay for the tickets as Josie won them in a competition.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG