Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in thepronunciation of the underlined part in each of the following questions from 30 to 31.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the pronunciation of the underlined part in each of the following questions from 30 to 31.

  1. collected

  2. divided

  3. spoiled

  4. polluted

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.spoil ed Phát âm đuôi “ed” Giải thích: Quy tắc phát âm “ed”: - Phát âm là /ɪd/ với các động từ kết thúc bằng âm /t/ hoặc /d/ (theo phiên âm). - Phát âm là /t/ với các động từ kết thúc bằng âm vô thanh nhưlà /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/ - Phát âm là /d/ với các động từ kết thúc bằng các âm còn lại.collected /kəˈlektɪd/ divided /dɪˈvaɪdɪd/spoiled /spɔɪld/ polluted /pəˈluːtɪd/ Phần được gạch chân của câu C phát âm là /d/, còn lại phát âm là /ɪd/.

C.spoiled

Phát âm đuôi “ed”
Giải thích:
Quy tắc phát âm “ed”:
- Phát âm là /ɪd/ với các động từ kết thúc bằng âm /t/ hoặc /d/ (theo phiên âm).
- Phát âm là /t/ với các động từ kết thúc bằng âm vô thanh như là /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/ 
- Phát âm là /d/ với các động từ kết thúc bằng các âm còn lại. collected /kəˈlektɪd/ divided /dɪˈvaɪdɪd/ spoiled /spɔɪld/ polluted /pəˈluːtɪd/
Phần được gạch chân của câu C phát âm là /d/, còn lại phát âm là /ɪd/.

1

Câu hỏi tương tự

I’d love to play volleyball .......... I must complete my homework. A. since B. for C. and D. but

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG