Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. They have planted a row of trees ............a natural protection from the sun's ray.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

They have planted a row of trees ............a natural protection from the sun's ray.

  1. that form

  2. formed

  3. that is formed

  4. forming

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.forming Hiện tại phân từ Giải thích: Ta dùng hiện tại phân từ tạo mệnh đề quan hệ rút gọn với dạng chủ động. Ở đây “forming” được hiểu là “which/thatforms” Tạm dịch: Họ đã trồng một hàng cây tạo thành sự bảo vệ tự nhiên khỏi tia nắng mặt trời.

D.forming

Hiện tại phân từ
Giải thích:
Ta dùng hiện tại phân từ tạo mệnh đề quan hệ rút gọn với dạng chủ động. Ở đây “forming” được hiểu là “which/that forms”
Tạm dịch: Họ đã trồng một hàng cây tạo thành sự bảo vệ tự nhiên khỏi tia nắng mặt trời.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined word or phrase in eachsentence that needs correcting. Having found guilty of racketeering, the mobster was sentenced to ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG