Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in eachof the following questions. The novel was such interesting that I read it from the beginnin g to the end in 4 hours.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The novel was such interesting that I read it from the beginning to the end in 4 hours.

  1. such

  2. read

  3. the beginning

  4. in

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.such Cấu trúc “so...that…; such…that…” Cấu trúc: S1 + be + so + adj + that + S2 + V: Cái gì quá làm sao đến nỗi mà ai đó làm gì= S1 + be + such + a/an + adj + N + that S2 + V “interesting” làtính từ, sau nó không có danh từSửa: “such” => “so” Tạm dịch: Cuốn tiểu thuyết quá thú vị đến nỗi mà tôi đã đọc nó từ đầu đến cuối trong 4 tiếng.

A.such

Cấu trúc “so...that…; such…that…” 

Cấu trúc: S1 + be + so + adj + that + S2 + V: Cái gì quá làm sao đến nỗi mà ai đó làm gì = S1 + be + such + a/an + adj + N + that S2 + V “interesting” là tính từ, sau nó không có danh từ Sửa: “such” => “so”
Tạm dịch: Cuốn tiểu thuyết quá thú vị đến nỗi mà tôi đã đọc nó từ đầu đến cuối trong 4 tiếng. 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. The adhesive qualities of this new substance ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG