Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in eachof the following questions. There were inconsiderate amounts of money wasted on large building projects.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

There were inconsiderate amounts of money wasted on large building projects. 

  1. inconsiderate

  2. amounts

  3. wasted

  4. building

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.inconsiderate inconsiderate (adj): thiếu suy nghĩa, khinh suất inconsiderable (adj): không đáng kể Theo nghĩa của câu thì “inconsiderate” không phù hợp. Sửa: inconsiderate => inconsiderable Tạm dịch: Có những khoản tiền không đáng kể đã bị lãng phí cho các dự án xây dựng lớn.

A.inconsiderate

inconsiderate (adj): thiếu suy nghĩa, khinh suất
inconsiderable (adj): không đáng kể
Theo nghĩa của câu thì “inconsiderate” không phù hợp.
Sửa: inconsiderate => inconsiderable
Tạm dịch: Có những khoản tiền không đáng kể đã bị lãng phí cho các dự án xây dựng lớn. 

1

Câu hỏi tương tự

Read the passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each ofthe questions. In today's competitive world, what responsible parents would not want t...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG