Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. If you're lonely, you should go out and try to................ a friendship with someone you like.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

If you're lonely, you should go out and try to................ a friendship with someone you like.

  1. take up 

  2. break up 

  3. hold up

  4. strike up

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.strike up Giải thích: take up: tiếp tục break up: chia tay, kết thúc một mối quan hệ hold up: giữ vững strike up: bắt đầu một mối quan hệ, kết bạn, ... Tạm dịch: Nếu bạn cô đơn, bạn nên ra ngoài và cố gắng kết bạn với người bạn thích.

D.strike up

Giải thích:
take up: tiếp tục break up: chia tay, kết thúc một mối quan hệ
hold up: giữ vững strike up: bắt đầu một mối quan hệ, kết bạn, ...
Tạm dịch: Nếu bạn cô đơn, bạn nên ra ngoài và cố gắng kết bạn với người bạn thích.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mart the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correctanswer to each of the questions. What is meant by the term economic resources? In general, thes...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG