Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to each ofthe following exchanges from 10 to 11. - Nick: “I'm really tired. I'm taking next week off.” - Michael: “ ...............”

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to each of the following exchanges from 10 to 11.
 - Nick: “I'm really tired. I'm taking next week off.” - Michael: “ ............... ”

  1. Well, you must be telling a lie!

  2. Take care, my love. Have a nice weekend!

  3. That sounds like a good idea. The break will do you good.

  4. Really? I don‟t know what you are going to do.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.That sounds like a good idea. The break will do you good. Hội thoại giao tiếp Giải thích: - Nick: “Mình mệt quá. Tuần sau mình sẽ nghỉ.” – Michael: “............ ” A. Chắc chắn cậu đang nói dối! B. Bảo trọng nhé tình yêu. Cuối tuần vui vẻ! C. Tốt đấy. Nghỉ ngơi sẽ khiến bạn tốt hơn. D. Thật sao? Mình không hiểu bạn sẽ làm gì cả.

C.That sounds like a good idea. The break will do you good.

Hội thoại giao tiếp
Giải thích:
- Nick: “Mình mệt quá. Tuần sau mình sẽ nghỉ.” – Michael: “............ ”
A. Chắc chắn cậu đang nói dối! B. Bảo trọng nhé tình yêu. Cuối tuần vui vẻ!
C. Tốt đấy. Nghỉ ngơi sẽ khiến bạn tốt hơn. D. Thật sao? Mình không hiểu bạn sẽ làm gì cả.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the sentence that best combines eachpair of sentences in the following questions. She gave in her notice. She planned to start her new j...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG